یادداشت های معمولی معمولی (مقاله مسلسل در 10 قسمت)
47 بازدید
محل نشر: سایت تابناک
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در خصوص نشست های هم اندیشی مجازی استادان دانشگاه ها